Publikation

Smart Hospital Plattform Economy

Publikation, 2019

Outline

J. Kriegel - Smart Hospital Plattform Economy - Klinik Einkauf , Vol. 1, No. 3, 2019, pp. 34-36