Publikation

Outlier detection with one-class SVMs: An application to melanoma prognosis

Publikation, 2010

Outline

S. Dreiseitl, M. Osl, C. Scheibboeck, M. Binder - Outlier detection with one-class SVMs: An application to melanoma prognosis - Proceedings of the AMIA Annual Fall Symposium 2010, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010, pp. 172-176