Publikation

Methods for Characterizing the 3-D Morphology of Polymer Composites

Outline:

T. Koch, D. Salaberger - Methods for Characterizing the 3-D Morphology of Polymer Composites - MACROMOLECULAR SYMPOSIA, Vol. 315, No. 1, 2012, pp. 115-124

2012

Forschungsschwerpunkte:

Personen:

  • Dipl.-Ing. Dietmar Salaberger

Forschungseinheiten:

Wissenschaftsgebiete: