Publikation

Peer Beziehungen in multikulturellen Schulen

Outline:

D. Strohmeier, C. Spiel - Peer Beziehungen in multikulturellen Schulen in Migrations- und Integrationsforschung - multidisziplinäre Perspektiven (Editors: H. Fassmann, J. Dahlvik), 2011, pp. 147-162